Fout bij het starten van de viewer

De configuratie kon niet worden geladen.

Er zijn momenteel geen plannen geselecteerd.

Legenda

Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021

beleidstekst

4. Waterveiligheid en wateroverlast

Het grootste deel van onze provincie ligt in overstroombaar gebied. De huidige waterveiligheidsnormen voor de waterkeringen langs Neder-Rijn en Lek zijn erg laag in vergelijking tot de omvang van de bevolking en de te beschermen waarden in het gebied achter de dijken. Dat betekent dat ook de gevolgen bij een eventuele doorbraak van de keringen enorm zullen zijn en gezien de functie van Utrecht als knooppunt van Nederland kunnen de gevolgen van een overstroming in onze regio het hele land ontwrichten. Daarom willen wij de provincie Utrecht nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater en overstromingen. Bovendien zetten wij in op het robuuster maken van het regionale watersysteem tegen wateroverlast als gevolg van extreme neerslag.

4.1 Primaire waterkeringen

Beleid

Wij leveren vanuit onze provinciale rol een bijdrage aan een waterveilige provincie en aantrekkelijke leefomgeving bij de primaire keringen:

  • Wij waarborgen een goede ruimtelijke doorwerking en inpassing van projectplannen voor primaire waterkeringen.
  • Wij zien toe op een goede afweging van eventuele lokale nieuwe Ruimte voor de rivierprojecten en (innovatieve) dijkversterkingen.
  • Wij zien toe op een goede afweging van cultuurhistorische, landschappelijke, recreatieve en ecologische waarden bij waterveiligheidsmaatregelen bij de primaire waterkeringen. Wij zetten bij verbeteringen van primaire waterkeringen in op behoud of versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Wij houden daarbij rekening met andere gebiedsontwikkelingen en stimuleren een zoveel mogelijk integrale uitvoering van dijkverbeteringen.
  • Bij grootschalige, gemeente overstijgende dijkverbeteringen die strijdig zijn met meerdere bestemmingsplannen kunnen wij in overleg met de betrokken overheden het provinciaal inpassingsplan als instrument inzetten.

Toelichting

Een groot deel van de provincie Utrecht is kwetsbaar voor overstromingen. Primaire waterkeringen langs de Neder-Rijn, Lek, Eemmeer en Eem beschermen onze provincie tegen grootschalige overstromingen. Voor de provincie Utrecht is het van groot belang voor de veiligheid van haar inwoners en de bescherming van economische waarden dat de primaire waterkeringen op orde zijn. Binnen het Deltaprogramma zijn de strategie en de kaders voor de toekomstige maatregelen op het gebied van waterveiligheid neergelegd. In de tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan (2014) zijn de doelen van het nieuwe waterveiligheidsbeleid vastgelegd. Langs de Neder-Rijn en Lek is als gevolg van dit nieuwe waterveiligheidsbeleid sprake van een aanzienlijke verbeteropgave om te voldoen aan de nieuwe beschermingsniveaus bij de primaire keringen. Wij leveren hier vanuit onze eigen rol en verantwoordelijkheden een bijdrage aan. De komende jaren spelen de volgende verbeteringen aan primaire waterkeringen in de provincie Utrecht: